sdílet

Ochrana osobních údajů a správa informací

Delta Klinika se zavazuje k ochraně soukromí a dodržování právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Jedná se o zásadní aspekt naší činnosti a řídíme se principy transparentnosti a důvěry našich pacientů a uživatelů webu. V této části poskytujeme rozsáhlé a detailní informace o tom, jak a proč shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje, které nám byly svěřeny. Podrobně rozebíráme, jaká data jsou shromažďována, k jakým účelům a jak jsou chráněna. Tento text rovněž vysvětluje, jakým způsobem mohou uživatelé našich služeb uplatnit svá práva týkající se jejich osobních údajů, jak je například právo na přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých údajů. Součástí tohoto oddílu jsou i informace o právu na přenositelnost údajů a právu vznést námitku proti zpracování. V rámci této sekce jsme se snažili poskytnout co nejucelenější a nejnázornější pohled na základní procesy a postupy, které se týkají osobních údajů našich pacientů a návštěvníků webu.

Zásady zpracování osobních údajů

Delta Klinika uplatňuje přísné zásady zpracování osobních údajů v souladu s platnými zákony a nařízeními, konkrétně s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR). V této sekci popisujeme, jaká právní opatření přijímáme k ochraně osobních údajů a jak je garantujeme. Dále se zde uvádí za jakých okolností a komu mohou být data předána. Poukazujeme na to, že data nejsou předávána bez souhlasu uživatele a jen za striktně definovaných podmínek, které vyžadují ochranu práv a svobod subjektů údajů. Vysvětlujeme postupy, které naše klinika zavedla pro zabezpečení dat a procesy auditů a kontrol, které pravidelně provádíme, abychom zajistili vysokou úroveň ochrany osobních údajů.

Kontaktní informace pro uplatnění práv subjektů údajů

Pro všechny dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů a pro uplatnění práv v souvislosti s GDPR najdete níže kontaktní informace vlastníka webu: Lukáš Huml, Mendelovo náměstí 1, 603 00 Brno, Česká republika. Při jakýchkoli dotazech nebo požadavcích týkajících se Vašich dat nás prosím neváhejte kontaktovat na email: [email protected]. Naše klinika bere Vaše dotazy a požadavky velmi vážně a zavazuje se odpovídat v co nejkratším možném termínu v souladu s právními předpisy.